API_Privacy B.V. is gevestigd in Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en bereikbaar via de email: info@apiprivacy.nl en ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06-10254052.

Api_Privacy verwacht dat u deze privacy verklaring leest omdat u onze website bezoekt en privacy belangrijk vindt. Vanzelfsprekend hechten wij groot belang aan uw privacy. Onze verklaring geeft nadere informatie over de manier waarop wij met uw privacy omgaan en is van toepassing op de  persoonsgegevens die wij van u verzamelen.

Welke gegevens verzamelen wij?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie waarmee direct of indirect een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd. Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens, ras, geloof e.d. en doen ook niet aan profiling. Profiling betekent het geautomatiseerd analyseren van persoonsgegevens en vervolgens op basis van deze persoonlijke kenmerken nemen van een besluit.  

Wij verzamelen gegevens die u als bezoeker van onze website aan ons verstrekt door het invullen van het contactformulier. Bij het bezoeken van deze website leggen wij voor elke aanvraag (paginabezoeken, laden van afbeeldingen, etc.) het opgevraagde adres, uw IP nummer, uw browsertype en -versie vast. Dit gebeurt alleen om het functioneren van de website te kunnen controleren en om de website te kunnen beveiligen. Deze gegevens worden zeven dagen bewaard. Eveneens verzamelen wij uw voor- en achternaam, telefoonnummer en/of emailadres als u ons mailt of belt. Doordat wij werken voor de zakelijke markt, verzamelen wij eveneens de naam van uw bedrijf, het zaakadres, Kamer van Koophandel nummer, identiteitsbewijs van de wettelijk vertegenwoordiger, BTW registratie, betalingsgegevens en gegevens die u ons verstrekt per mail, telefonisch, per brief of tijdens gesprekken. Om volledig transparant te zijn, vermelden wij ook dat wij gegevens van rechtspersonen verwerken ook al kwalificeren deze niet direct als persoonsgegevens als bedoelt in de AVG.  

Voor welk doel worden uw gegevens verwerkt?

  1. Om met u te communiceren om u daarmee van de gevraagde informatie te voorzien.
  2. Om met u te communiceren om u daarmee van onze diensten te voorzien.
  3. Om met u te communiceren om onze diensten te factureren en te innen.

Op welke wettelijke grondslag mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

  1. Uitvoering van een afgesloten overeenkomst.

Wanneer u als klant diensten van ons afneemt of dit overweegt en wij persoonsgegevens moeten verwerken om deze dienstverlening mogelijk te maken.

  1. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wanneer u als klant diensten van ons afneemt wordt u opgenomen in onze financiële administratie die gegevens moet bevatten om te voldoen aan administratieve en fiscale regels. Een ander voorbeeld kan zijn het opvolgen van een rechtmatige vordering van een bevoegde autoriteit.

  1. Gerechtvaardigd belang

Wanneer u als klant diensten hebt afgenomen, dan bewaren wij uw contactgegevens voor een periode van 18 maanden na afloop van onze dienstverlening om weer met u in contact te treden voor eventuele vervolgopdrachten tenzij u na afloop van onze dienstverlening heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. In het andere geval om het functioneren van onze website mogelijk te maken en te beveiligen.

Delen van uw gegevens

Wij delen persoonsgegevens niet met derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om te voldoen aan onze wettelijke administratieve verplichtingen maken wij gebruik van externen met wie wij  persoonsgegevens delen. Deze ontvangers zijn gevestigd in de EU en vallen daarmee onder dezelfde privacy wetgeving. Ook maken wij gebruik van anderen om taken voor ons uit te voeren. Zij zijn verwerkers en mogen alleen maar in opdracht en onder ons toezicht taken uitvoeren voor door ons bepaalde doeleinden. Wij gebruiken geen verwerkers buiten de EU zodat ook zij moeten voldoen aan dezelfde privacy wetgeving.     

Hoe lang bewaren wij uw gegevens.

Wij bewaren uw gegevens zo lang als dat nodig is voor onze doeleinden waarvoor wij de gegevens verzamelen of zo lang de wet ons dit voorschrijft.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken dan wel over te dragen in de vorm van een computerbestand. U kunt een verzoek daartoe sturen naar info@apiprivacy.nl onder vermelding van uw contactgegevens uw vragen en/of klachten zodat wij contact met u kunnen opnemen om zeker te stellen dat het verzoek afkomstig is van u als rechthebbende. 

U behoudt ten alle tijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). De AP is bereikbaar via haar website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Zijn uw gegevens veilig bij ons

Wij nemen bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende beveiligingsmaatregelen ingesteld om onbevoegde toegang, inzage, openbaarmaking of gebruik tegen te gaan. Zo is alle communicatie met onze website versleuteld. Op deze manier kunnen buitenstaanders geen toegang krijgen tot de inhoud. Ook hebben wij de toegang tot onze bestanden op een passende manier beveiligd in ons systeem en worden alle bestanden versleuteld opgeslagen.

Cookiebeleid

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Deze cookies of kleine tekstbestanden worden op uw computer, tablet of smartphone opgeslagen om de technische werking van onze website en eventueel gebruikersgemak door het bijhouden van uw voorkeursinstellingen mogelijk te maken. Wij maken geen gebruik van analytische cookies.

Deze privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd op 4 april 2019. Wij behouden ons het recht voor om onze privacy verklaring aan te passen. Api_Privacy adviseert u dan ook om dit document met regelmaat te raadplegen.